Leaders and DOB

Mannathu Padmanabhan
V T Bhattathiripadu
Pandit Karuppan
C Kesavan
Kumaranasan
K P Kesavamenon
1896
1891
1885 May 24
1878 Jan 2
1886
August 12, 1873