FAMOUS DAMS IN INDIA

              DAM

             RIVER

           STATE

    Bhakra Nangal

           Sutlej

          Punjab

   Damodar Valley

        Damodar

      West Bengal

        Hirakud

        Mahanadi

         Odisha

         Rihand

         Rihand

       Uttar Pradesh

       Tungabhadra

      Tungabhadra

         Karnataka

      Nagarjuna Sagar

        Krishna

      AndhraPradesh

         Tehri

     Bhageeradhi

     Uttarakhand

      Dulhasti

       Chenab

   Jammu Kashmir

    Gandhi Sagar

       Chambal

   Madhya Pradesh

    Indira Sagar

      Narmada

    Madhya Pradesh

   Sardar Sarovar

      Narmada

       Gujarat

  Krishnaraj Sagar/vishwesharayya dam

       Kaveri

     Karnataka

         Mettur

       Kaveri

     Tamil Nadu

           Uri

      Jhelum

    Jammu Kashmir

       Almatty

      Krishna

      Karnataka

      Omkareshwar

      Narmada

    Madhya Pradesh

  • World’s longest dam – Hirakud.
  • Highest dam in India – Tehri
  • Second highest dam in India – Bhakra Nangal.
  • Govind Sagar is the lake formed due to Bhakra Nangal dam.
  • Damodar valley Project is in the form of Tennis valley project in USA.